Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową!

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+

Program realizowany jest w okresie 09.2023-11.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 06-11.2024. 

Cel programu: 

 • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.  

Zadania i działania realizowane w programie: 

 • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;  
 • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;  
 • Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
 • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne;  
 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.  

Grupa docelowa: 

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Przewidziane efekty i rezultaty: 

zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej. 

W ramach FEPŻ 2021-2027 w roku kalendarzowym 2024 OPL Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej współpracujący z Bankiem Żywności Krakowie wspiera osoby potrzebujące z województwa małopolskiego, na terenie powiatu krakowskiego w gminie Krzeszowice. 

Dodatkowo OPL  Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej wraz z Bankiem Żywności będzie realizował następujące, planowane działania towarzyszące wśród osób potrzebujących, wspierające ich włącznie społeczne: 

 • Cykle edukacyjne tematyczne: edukacji ekonomicznej, żywieniowo-dietetyczne, kulinarne, dotyczące praw konsumenta. 
 • Warsztaty edukacyjne z zakresu: niemarnowania żywności, prawidłowej segregacji odpadów, kulinarne, psychodietetyczne, gospodarowanie budżetem domowym. 
 • Działania o charakterze włączeniowo-integracyjnym (cykle). 
 • Dyżury konsultacyjne. 

Więcej informacji o działalnościBanków Żywnościoraz sposobie realizacji programu na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl oraz w mediach społecznościowych na//www.facebook.com/share/p/nZjnbr1iRpy97xbS/ 

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy  żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze 

Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego+ proszone są o kontakt  z pracownikami: 

 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach osobiście 
 • Wolontariuszami Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej osobiście lub pod numerem telefonu 668 815 699 lub adresem email izpmkrzeszowice@gmail.com 

Kolejna kadencja IZPM rozpoczęta

16 czerwca w czasie zebrania sprawozdawczo – wyborczego rozpoczęła się 9 kadencja Zarządu Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej (Stowarzyszenie działa od 1992 roku).

Prezes Teresa Piekara przedstawiła sprawozdanie merytoryczne, księgowa – Barbara Porębska – sprawozdanie finansowe. Ostatnie lata pracy,  przebiegały pod znakiem pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących (od 2017 roku Zespół sprowadził do Krzeszowic ponad 120 ton żywności,  przygotował i wydał 8000 paczek), troski o ludzi starszych, chorych, samotnych, życiowo bezradnych, niepełnosprawnych, o dzieci z najuboższych, wielodzietnych rodzin. To dla nich organizowano spotkania integracyjne, pikniki, kwesty, przydzielano zapomogi, udzielano pomocy w zakupie leków, mebli, ubrań… Prezes Stowarzyszenia wraziła wdzięczność wszystkim, którzy wspierają działalność charytatywną Zespołu, podkreśliła znaczenie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, strażakami i harcerzami. 

Wkrótce, na początku lipca Zespół rozpocznie realizację nowego Programu Pomocy Żywnościowej współfinansowanego przez Unię Europejską i Ministerstwo Pracy Płacy i Polityki Społecznej. Jedynym kryterium uprawniającym do skorzystania z tej formy pomocy jest dochód nieprzekraczający 2056, 40 zł dla osoby samotnej i 1590 zł dla osoby w rodzinie oraz zgłoszenie zainteresowania tym projektem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zebrani wyrazili uznanie dla pracy Zarządu, udzielili mu absolutorium, podkreślając szczególne zaangażowanie, wrażliwość, troskę o najuboższych, bezradnych, samotnych, także tych, którymi prawie nikt się nie interesuje. 

Jednogłośnie wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Funkcję prezesa nadal będzie pełniła Teresa Piekara ( kieruje IZPM od 2008 roku); dwie zastępczynie to: Elżbieta Chochół i Krystyna Galos, sekretarzem jest Barbara Ochmańska, księgową – Barbara Porębska, skarbnikiem – Bogusława Tybor-Krówka; w sklad Zarządu wchodzą także: Bogusław Kisiel, Teresa Kulczycka, Teresa Nowak i Janina Obodzińska, a w skład Komisji Rewizyjnej – Władysława Kaźmirek (przewodnicząca), Maria Knapik i Elżbieta Sarnek. 

Życzymy nowemu (choć w znacznym stopniu „staremu” Zarządowi ) powodzenia i radości z pracy na rzecz potrzebujących;  niech rzeczywiście czynione dobro powraca i daje satysfakcję.       

Ważna informacja dla naszych podopiecznych zainteresowanych pomocą żywnościową!


Rusza nowy Program Pomocy Żywnościowej na lata 2021-2027, Podprogram 2023.
Z pomocy tej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2 056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590 PLN dla osoby w rodzinie.


Wszystkich zainteresowanych spełniających te warunki, którzy jeszcze nie
zakwalifikowali się do Podprogramu 2023 prosimy o niezwłoczne zgłaszanie
się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wielkanocna Nadzieja

Wszystkim naszym Przyjaciołom, podopiecznym darczyńcom, ludziom dobrych,
czułych serc życzymy radosnych i pełnych nadziei Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego.
Oby w świecie niepokoju, lęku, konfliktów, groźnych wojen i wielkich kontrastów
Zmartwychwstały Chrystus przyniósł nam pokój, miłość, odrodzenie ludzkiej
solidarności i współczucia.
Życzymy zdrowia, serdecznej atmosfery w rodzinach, pięknych wiosennych
spacerów, ale też zainteresowania tymi wśród nas, którzy spędzają Święta w
samotności, chorobie, niedostatku, smutku… Niech radość tego szczególnego czasu
stanie się również ich udziałem!

Zdjęcie ukraińskich pisanek ze strony www.etnomuzeum.eu.

SPOTKAJMY SIĘ W KARNAWALE… – relacja.

Radosna impreza integracyjna Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej

Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny

ks. Jan Twardowski „Sprawiedliwość”

W jednym z ostatnich dni karnawału, 12 lutego, na zaproszenie Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej przybyli do Kopalni Talentów ludzie, którzy są sobie wzajemnie potrzebni: darczyńcy, sponsorzy, właściciele firm, przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy, organizacji społecznych i charytatywnych oraz ci, których los w jakiś sposób boleśnie dotknął – chorobą, podeszłym wiekiem, niepełnosprawnością, biedą, smutkiem samotności.

Impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego. Miała inny charakter niż te dotychczas organizowane w związku z kolejnymi jubileuszami IZPM. Wtedy były to aukcje dzieł sztuki i koncerty charytatywne, w czasie których zbieraliśmy pieniądze dla naszych podopiecznych. Teraz, gdy zamknęliśmy 35-lecie działalności, zdecydowaliśmy, że będzie to prezent dla sponsorów pomagających nam od lat, zaprzyjaźnionych organizacji społecznych i pomocowych oraz przede wszystkim dla tych, którym wsparcie, zainteresowanie, pomoc są szczególnie potrzebne i którzy mają rzadko okazję, by wziąć udział w takim wydarzeniu.

Zaprosiliśmy bowiem na wspólną zabawę karnawałową. Każdy gość otrzymywał przy wejściu karnawałowe gadżety – maseczki, śmieszne czapeczki, serpentyny… Potem przenieśliśmy się w „zaczarowany bajek świat”, do kabaretów, kawiarni, teatrów Wiednia, Paryża i przedwojennej Warszawy. Słuchaliśmy najpiękniejszych arii operetkowych i pieśni, walców, tang, czardaszów w pięknym, barwnym tanecznym wykonaniu artystów:  Moniki Biederman-Pers, Piotra Karzełka i Jakuba Oczkowskiego – śpiew oraz Mateusza Dudka – akordeon, Adama Stępniowskiego – perkusja i  Vasyla Kobila –  kontrabas. Monika Biederman- Pers czarowała nie tylko śpiewem, urodą i tańcem, ale także kreacjami, które zmieniała do każdej wykonywanej pieśni, tworząc prawdziwie karnawałowy, oszałamiający spektakl muzyczny. Wzruszający finał koncertu – pieśń Leonarda Cohena „Hallelujah” i gorące brawa dla wszystkich znakomitych artystów zakończyły pierwszą część spotkania. 

Po przerwie na przekąski, słodkości, kawę i herbatę, stery przejął Krzysztof Bigaj – wodzirej części tanecznej, zabawy dla wszystkich. Były więc  konkursy, korowody taneczne, wspólne śpiewanie starych i nowszych przebojów. Pan Krzysztof z dużą energią, dowcipem, naturalnością i zaangażowaniem , śpiewając i tańcząc sprawił, że niemal „cała sala śpiewała z nami”. I to były piękne, beztroskie, radosne chwile, za które serdecznie dziękowaliśmy. 

W czasie   tego wieczoru nie było dużo słów, nie było jubileuszowych przemówień, odwołań do historii naszego Stowarzyszenia. Prezes Teresa Piekara, witając gości, była świadoma, że trudno wymienić wszystkich, którzy odpowiedzieli na zaproszenie. Sala Kopalni Talentów pękała w szwach, było ponad 200 osób. Wskazała, że ścieżki wszystkich obecnych przecinają się, mamy wspólne idee, dzielimy się doświadczeniami i wzajemnie się uzupełniamy. Tego wieczoru zobaczyliśmy, jak wielu jest wśród nas ludzi dobrej woli, otwartych serc, a przecież nie mogli się tu pomieścić wszyscy. Podkreśliła, że celem tego spotkania jest przełamywanie barier, wzmacnianie wspólnoty, radosne przeżycie piękna przez osoby, które nie mają okazji do takiego świętowania i zapomnienia o troskach codzienności. Mówiła o sensie, wartości  i potrzebie pomagania, o dobru, które się mnoży i powraca. Każdy jest powołany do czynienia dobra, każdy może pomóc uśmiechem, wysłuchaniem czyichś problemów, rozmową, zainteresowaniem, wsparciem duchowym lub materialnym.

 Prezes IZPM dziękowała za obecność i różnorodne formy pomocy i współpracy organizacjom charytatywnym z Krzeszowic i okolicy, gościom z Chrzanowa, Krakowa, Olkusza, krzeszowickim Amazonkom, Grupie Plastycznej Zdrój, przedstawicielom Banku Spółdzielczego, Kopalni Wapienia w Czatkowicach, przedstawicielom Urzędu Miasta i Gminy oraz Paniom z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które pod kierunkiem dyrektor Anety Solarz w znaczący sposób pomagają nam w przygotowaniu tej i innych imprez dla naszych podopiecznych. Dziękując wszystkim darczyńcom i przyjaciołom, Teresa Piekara wręczyła pamiątkowe  dyplomy harcerzom z Hufca Szarych Szeregów w Krzeszowicach oraz strażakom z OSP Żbik za szczególną pomoc w realizacji przez IZPM wielkiego Programu Pomocy Żywnościowej współfinansowanego przez Unię Europejską. W latach 2017 – 2023 sprowadziliśmy do Krzeszowic ponad 120 ton żywności, wydaliśmy ponad 8000 paczek dla potrzebujących. Nieocenioną rolę w tym przedsięwzięciu odegrali wyróżnieni harcerze i strażacy. Dwa dyplomy zostały także przyznane indywidualnym darczyńcom za ich znaczący wkład w naszą działalność. 

 Serdeczne  podziękowania kierujemy do  firm, które podarowały nam słodki  poczęstunek dla naszych gości: cukierni Melba, piekarni Pawlak, Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach. Za promocyjny, kolorowy i bardzo smaczny stół przekąskowy dziękujemy restauracji Pokusa z Woli Filipowskiej.

Wpisy do naszej kroniki, spontaniczne reakcje uczestników wieczoru oraz wciąż napływające podziękowania, umacniają wiarę, że wydarzenie miało sens, podobało się, napełniło wiele serc radością i nadzieją. 

Dziękuję Ci że sprawiedliwość Twoja jest nierównością
to co mam i to czego nie mam 
nawet to czego nie mam komu dać 
zawsze jest komuś potrzebne

ks. Jan Twardowski „Sprawiedliwość”

W imieniu Zarządu Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej
Teresa Nowak

Spotkajmy się w karnawale!

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w naszym karnawałowym, integracyjnym spotkaniu! Spotykamy się 12 lutego w Kopalni Talentów w Krzeszowicach!

Szczegóły znajdziecie Państwo na plakacie, a my dziękujemy za wsparcie Województwu Małopolskiemu, dzięki któremu realizujemy ten projekt.

Śpieszmy się kochać ludzi…

Na te Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu  – Przyjaciołom, Darczyńcom, naszym Podopiecznym, Mieszkańcom Krzeszowic – najpiękniejszych przeżyć, radości i wzruszeń przy dzieleniu się opłatkiem, słuchaniu i śpiewaniu kolęd, wpatrywaniu się w blask betlejemskiej gwiazdy i  wigilijnych świec.
Niech ogrzewają nasze serca, przepełniają je dobrocią, miłością, czułością.
Oby nikt w naszym otoczeniu nie czuł się samotny, zapomniany, niepotrzebny… 
A więc: „Śpieszmy się kochać ludzi…”        

Zarząd Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej

Nasza kwesta 2023

Mamy rekord!

Z całego serca dziękujemy za każdą złotówkę wrzuconą do puszek Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej – 3 grudnia przed kościołem św. Marcina i 10 grudnia przed kościołem św. Jana Pawła II. Dzięki Państwa hojności, dobroci, zaufaniu i wrażliwości na los potrzebujących zebraliśmy 7.465 zł. Mimo mroźnej i śnieżnej pogody serca okazały się gorące i czułe!

Zimowy czas jest szczególnie trudny dla najuboższych, starszych, schorowanych
i  samotnych ludzi. Pieniądze z kwesty zostaną przeznaczone na zapomogi, dzięki którym będzie można nieco łatwiej ogrzać mieszkanie, opłacić rachunki za gaz i prąd, kupić konieczne leki, cieplejsze ubranie…

 W imieniu naszych podopiecznych najserdeczniej dziękujemy wszystkim darczyńcom,  osobom szanowanym i znanym w mieście za kwestowanie razem z nami, Księżom Proboszczom obu parafii za ogłoszenie naszej akcji i zgodę na jej przeprowadzenie przed krzeszowickimi świątyniami.

Spotkanie w promieniach wrześniowego słońca.


To był piękny, ciągle jeszcze letni dzień, choć w kalendarzu 26 września; niebo bez jednej chmurki, błękit, słońce, zieleń lasów z odrobiną złota, na jabłoni przed Muzeum Agatów czerwone jabłka, tuż, tuż biel zamkowych murów i baszt. W takiej sielskiej i urzekającej scenerii Rudna i zamku Tenczyn odbyła się impreza integracyjna dla ponad 90 osób, zorganizowana przez  Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej dzięki grantowi uzyskanemu w kolejnej edycji konkursu „Dobry Sąsiad” ogłoszonym przez Kopalnię Wapienia w Czatkowicach. 


Dotacja, którą otrzymaliśmy i za którą najserdeczniej dziękowaliśmy obecnemu wśród nas Prezesowi Spółki Dyrektorowi Pawłowi Dankowi, pozwoliła zaprosić na poczęstunek, zabawę, a przede wszystkim na wspólne spędzenie czasu w plenerze ludzi samotnych, starszych, czasem z niepełnosprawnościami, pozostających w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej.

Wielkim problemem takich osób jest często poczucie osamotnienia, czasem odrzucenia i wykluczenia. Wydaje się, że szczególnie ważne i uzdrawiające jest każde wyjście z domu, spotkanie z innymi ludźmi, możliwość wymiany kilku zdań, miłe, radosne spędzenie czasu, zapomnienie choć na chwilę o dolegliwościach, smutkach, stratach, pustce, pośpiewanie znanych piosenek, zatańczenie w rytm walczyka, polki, „zorby”… Cieszymy się, że byli także wśród nas podopieczni ze  Środowiskowego Domu Samopomocy z Woli Filipowskiej, którzy w czasie poprzednich takich imprez przedstawiali swoje artystyczne dokonania, a teraz ich piękną wystawę prac plastycznych można oglądać w Bibliotece Miejskiej.

Szczególną rolę w stworzeniu atmosfery zabawy i beztroski odegrała znakomita kapela, towarzysząca nam przez cały czas. Były bardzo smaczne przekąski, obiad i rozmaite słodkości, a także dodatkowe atrakcje. Jedna z nich to możliwość oglądnięcia przepięknych zbiorów Muzeum Agatów, kolejna – bezpłatne zwiedzanie Zamku z Gawędziarzem w stroju z XVII wieku ( w tej świetnej roli Mariusz Góralczyk „Gołąbek”). W barwny i atrakcyjny sposób opowiadał o historii warowni na tle dziejów Polski i o losach panów na Tenczynie. Jesteśmy bardzo wdzięczni Właścicielowi zabytku i Fundacji New Era Art za taki piękny prezent dla naszych gości. 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali na pożegnanie  podarunki przygotowane z niezwykłą starannością i sercem przez Panie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które  pod kierunkiem dyrektor Anety Solarz wspaniale współpracowały z nami w przygotowaniu tej imprezy Mamy nadzieję, że doniczka z wrzosem długo jeszcze będzie przypominała tamten pejzaż i tamte przyjemne przeżycia. 

Po czterech wspólnie spędzonych godzinach rozstawaliśmy się z żalem, ale też z radością, że tak kolorowo i ciekawie spędziliśmy czas. Mówiliśmy więc i śpiewaliśmy: do widzenia… do miłego zobaczenia w nadziei na kolejne spotkanie. 

Pragniemy także serdecznie podziękować firmom, które wsparły nas swoimi produktami. Są to: Cukiernia Melba,  Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach, Piekarnia Pawlak.

Dziękujemy również Państwu Marii i Witoldowi Kopruchom za udostępnienie  stylowej Stodoły, w której i wokół której toczyły się nasze tańce i biesiadowanie. Stąd też mogliśmy napawać się pięknymi widokami wzgórz, lasów i błękitu nieba.