Kolejna kadencja IZPM rozpoczęta

16 czerwca w czasie zebrania sprawozdawczo – wyborczego rozpoczęła się 9 kadencja Zarządu Interwencyjnego Zespołu Pomocy Międzyludzkiej (Stowarzyszenie działa od 1992 roku).

Prezes Teresa Piekara przedstawiła sprawozdanie merytoryczne, księgowa – Barbara Porębska – sprawozdanie finansowe. Ostatnie lata pracy,  przebiegały pod znakiem pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących (od 2017 roku Zespół sprowadził do Krzeszowic ponad 120 ton żywności,  przygotował i wydał 8000 paczek), troski o ludzi starszych, chorych, samotnych, życiowo bezradnych, niepełnosprawnych, o dzieci z najuboższych, wielodzietnych rodzin. To dla nich organizowano spotkania integracyjne, pikniki, kwesty, przydzielano zapomogi, udzielano pomocy w zakupie leków, mebli, ubrań… Prezes Stowarzyszenia wraziła wdzięczność wszystkim, którzy wspierają działalność charytatywną Zespołu, podkreśliła znaczenie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, strażakami i harcerzami. 

Wkrótce, na początku lipca Zespół rozpocznie realizację nowego Programu Pomocy Żywnościowej współfinansowanego przez Unię Europejską i Ministerstwo Pracy Płacy i Polityki Społecznej. Jedynym kryterium uprawniającym do skorzystania z tej formy pomocy jest dochód nieprzekraczający 2056, 40 zł dla osoby samotnej i 1590 zł dla osoby w rodzinie oraz zgłoszenie zainteresowania tym projektem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zebrani wyrazili uznanie dla pracy Zarządu, udzielili mu absolutorium, podkreślając szczególne zaangażowanie, wrażliwość, troskę o najuboższych, bezradnych, samotnych, także tych, którymi prawie nikt się nie interesuje. 

Jednogłośnie wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Funkcję prezesa nadal będzie pełniła Teresa Piekara ( kieruje IZPM od 2008 roku); dwie zastępczynie to: Elżbieta Chochół i Krystyna Galos, sekretarzem jest Barbara Ochmańska, księgową – Barbara Porębska, skarbnikiem – Bogusława Tybor-Krówka; w sklad Zarządu wchodzą także: Bogusław Kisiel, Teresa Kulczycka, Teresa Nowak i Janina Obodzińska, a w skład Komisji Rewizyjnej – Władysława Kaźmirek (przewodnicząca), Maria Knapik i Elżbieta Sarnek. 

Życzymy nowemu (choć w znacznym stopniu „staremu” Zarządowi ) powodzenia i radości z pracy na rzecz potrzebujących;  niech rzeczywiście czynione dobro powraca i daje satysfakcję.