Historia i współczesność

Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej powstał w maju 1992 roku z inicjatywy dwóch szanowanych, znanych i lubianych mieszkańców Krzeszowic: Stanisława Kozioła i Józefa Kukuły. Obu panów łączyła przyjaźń, działalność harcerska i artystyczna – byli członkami chóru kościelnego. Doktor stomatolog i inżynier budowlaniec okazali się także wybitnymi społecznikami. Przy poparciu ówczesnego Burmistrza Miasta Zygmunta Kuchty i Księdza Prałata Juliana Bożka powołali do życia Stowarzyszenie, które miało pomagać ludziom bezradnym w latach transformacji ustrojowej, najuboższym, bezrobotnym, a zwłaszcza dzieciom z rodzin wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozmaitymi dysfunkcjami i patologiami.

Zgromadzili wokół siebie podobnie myślących, wrażliwych społeczników, określili główne kierunki działania (do dziś w większości realizowane), przyjęli statut i doprowadzili do przyznania Stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego. Wszyscy członkowie byli i są wolontariuszami. IZPM nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

W najstarszych dokumentach Zespołu figurują nazwiska założycieli i pierwszych członków Zarządu: Izydora Jakoubek, Józef Łąka, Józef Jurkiewicz, Konstanty Klocek, Władysław Korbiel, Jadwiga Szopowa, Stanisława Maruszak-Grębosz, Stanisław Chmiel,  Bożena Dębska, Antoni Wójtowicz,  Bogusław Kisiel – nadal działa w IZPM oraz Maria Knapik, Barbara Porębska i Janina Obodzińska – wszystkie trzy panie aktywne do dziś.  

 Od początku najważniejszymi formami wsparcia były: kilkutygodniowa półkolonia letnia dla dzieci, paczki świąteczne dla najuboższych rodzin, zapomogi, pomoc w rozmaitych opłatach – za mieszkanie, prąd, gaz dla osób w najtrudniejszych sytuacjach losowych, starania o sprzęt gospodarstwa domowego, meble, odzież, wszechstronna pomoc dla rodzin wielodzietnych (wyprawki szkolne, dofinansowanie wycieczek, obiadów itp.).

Zadania te mogły być realizowane nie tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu członków IZPM, ale też zaufaniu i hojności mieszkańców Krzeszowic oraz firm działających na terenie miasta. Pieniądze zapewniały kwesty organizowane najczęściej dwa razy w roku oraz aukcje dzieł sztuki podarowane Stowarzyszeniu przez zaprzyjaźnionych artystów.

 Dzięki osobistym kontaktom doktora Kozioła  Zespół gościł kilkakrotnie profesora Wiktora Zina (jego prace wykonywane „ piórkiem i węglem” były przedmiotem licytacji) oraz profesora Andrzeja Jasińskiego, który koncertował i jako juror Konkursów Chopinowskich opowiadał o muzyce. Artysta Opery Krakowskiej – Andrzej Wartalski w śpiewanych ariach i pieśniach zachwycał swoim niskim, ciepłym głosem.

W miarę upływu lat rosło grono artystów plastyków i muzyków z Krzeszowic i okolicy, którzy zupełnie bezinteresownie uczestniczyli i uczestniczą w imprezach charytatywnych IZPM. Zawsze swoje prace oddają na aukcje członkowie grupy plastycznej „Zdrój”.

Panowie Stanisław Kozioł i Józef Kukuła kierowali Zespołem przez kilkanaście lat, potem jako Honorowi Prezesi, niemal do ostatnich dni swojego życia aktywnie uczestniczyli w pracy Zarządu. W pamięci członków i sympatyków Stowarzyszenia pozostały wspólnie przygotowywane i rozwożone prywatnymi samochodami do podopiecznych paczki świąteczne, pieśni śpiewane przez doktora Kozioła  i chór krzeszowicki w czasie spotkań opłatkowych czy też innych uroczystości i akcji charytatywnych.

Za wybitne zasługi na rzecz osób najsłabszych, najbardziej potrzebujących obaj Panowie zostali uhonorowani Nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy „Źródło Sukcesu” w 2012 roku.

Od 2008 roku Prezesem Stowarzyszenia jest Teresa Piekara, związana z IZPM  od lat dziewięćdziesiątych. Zespół pod jej kierunkiem kontynuuje wiele wcześniej wypracowanych zadań. Wprowadza także nowe pomysły i wyznaczone przez zmieniającą się rzeczywistość formy pomocy. Coraz więcej miejsca w ostatnich latach zajmuje wsparcie dla osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych. To dla nich Zespół organizuje imprezy integracyjne, pikniki, spotkania wigilijne i wielkanocne, pozyskując na ten cel środki z konkursów organizowanych przez różne instytucje, z grantów, kwest i aukcji.

Od 2017 roku  miejsce paczek świątecznych zajęła pomoc żywnościowa na wielką skalę, bo obejmująca każdorazowo (cztery razy w roku) ok. 400 osób.  Zespól przystąpił do programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i dzięki temu sprowadził w ciągu 5 lat do Krzeszowic ponad 100 ton żywności. W realizacji tego zadania IZPM współpracuje z Krakowskim Bankiem Żywności, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, strażakami z OSP Krzeszowice, Czatkowice i Żbik, z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz z Hufcem Szarych Szeregów z Krzeszowic. 

W wydawaniu żywności członków Zarządu wspierają także: Elżbieta Sarnek i  Bożena Dębska. W organizowaniu i prowadzeniu aukcji dzieł sztuki znaczącą rolę odgrywają od lat pracownicy Centrum Kultury i Sportu, zwłaszcza Anna Miga i Monika Dudek, która pomaga również w prowadzeniu strony internetowej Stowarzyszenia.

IZPM nie opuścił swoich podopiecznych także w czasie pandemii. Oczywiście z niektórych form spotkań trzeba było zrezygnować, lecz nadal Zarząd przyznaje  zapomogi, odwiedza ludzi zmagających się z niepełnosprawnością, ciężkimi chorobami, pomaga w rozwiązywaniu rozmaitych trudnych sytuacji życiowych i przede wszystkim realizuje duży projekt pomocy żywnościowej, szczególnie oczekiwany i ceniony przez ludzi najbardziej potrzebujących wsparcia. 

Wszystkie te działania podejmują członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej IZPM.

Zarząd:

Teresa Piekara  – prezes
Elżbieta Chochół –  zastępca prezesa 
Barbara Ochmańska – sekretarz 
Barbara Porębska – księgowa 
Bogusława Tybor-Krówka – skarbnik 
Bogusław Kisiel
Teresa Kulczycka 
Teresa Nowak
Janina Obodzińska 

Komisja Rewizyjna: 

Krystyna Galos 
Władysława Kaźmirek 
Maria Knapik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *